Onze visie

 

 

Vrije kleuterschool - Gemeenteplein 28 - 1730 Asse

02/452 56 55

 

't Pleintje

Onze Visie

Onze school wil een geloofs -, leer -, en leefgemeenschap zijn, dat is dan ook de leidraad doorheen ons schooleigen opvoedingsproject.

 

Het schooleigen opvoedingsproject van ’t Pleintje.

 

“Onze school”, “’t Pleintje”, is DE kleuterschool op het Gemeenteplein in het centrum van Asse.” Hier zijn wij als leerkrachten fier op. Ouders en grootouders kwamen hier ook naar school en halen telkens opnieuw herinneringen op. “Fijne tijd gehad”, “Hier hebben we toch leuk gespeeld”, “Weet je nog die juf….” Allemaal leuke herinneringen aan vroeger.

MAAR… dit wil niet zeggen dat we blijven stilstaan… wij zijn een school die evolueert.

 

Hieronder leest u alles over het opvoedingsproject van onze school, “’t Pleintje” op het Gemeenteplein. We hebben ons daarvoor gebaseerd op de “Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs”. Steeds weer staan we voor nieuwe uitdagingen, zo zal ook dit opvoedingsproject mee evolueren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.We werken aan onze schooleigen christelijke identiteit.

Op onze school” ’t Pleintje “ vinden wij het volgende belangrijk :

•waarden meegeven zoals vriendschap, respect, verdraagzaamheid.

•Jezus leren kennen in verhalen rond Kerstmis, de kerstviering in de kerk, Pasen …. (kindgerichte bijbelverhalen).

•wederzijds respect voor elkaars geloof.

 

2. We werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod.

•Wij willen het totale kind benaderen : zowel het cognitieve, motorische als emotionele aspect komen aan bod.

•Wij willen dit ook doorheen de schooljaren opbouwen met een duidelijke vooropgestelde leerlijn.

•Wij willen dat het kind zo ontwikkelt dat het alle kennis kan gebruiken in zijn/haar verdere leven.

 

3. We werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

 

•Het is ons hoofddoel elk kind maximale ontplooiingskansen aan te bieden om zelfredzaam te kunnen functioneren in de veranderende maatschappij.

•Wij willen de kleuters zo breed mogelijk laten ontwikkelen in een rijke, talige, kindvriendelijke en vooral speelse klasomgeving.

•In de klas- en schoolomgeving werken we vanuit de leerplannen en het ontwikkelingsplan van het Katholiek Onderwijs. Deze zijn ons referentiekader om een doelgerichte aanpak te realiseren.

 

4. We werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.

 

•Als Kleuterschool ’t Pleintje we werken aan het welbevinden van al onze kleuters. We geloven erin dat een positieve ingesteldheid bij het kind en naar het kind toe, nodig is om tot maximale ontwikkelingskansen te komen.

•Daarom vinden we het heel belangrijk om vanuit een rijk-en uitnodigend klas- en schoolmilieu te werken aan die ontwikkelingskansen. Als schoolteam engageren we ons daarvoor.

•Ieder kind zijn eigen kroontje is onze slogan!! De eigenheid van het kind staat centraal. We geloven in de groeikansen van elke kleuter en willen ieder kind zijn eigen ontwikkelingstempo respecteren. We zetten dan ook sterk in op differentiatie en gelijke onderwijskansen.

•We leren kleuters kennen door hen te observeren. Dit via gerichte observaties in de klas, het kindvolgsysteem, het ontwikkelingsplan en geijkte testen. Zo kunnen we beter inspelen op de eigenheid en de onderwijsbehoefen van de kleuter. Zo kunnen we ook gericht actie ondernemen en specifieke zorgvragen bij kleuters ontdekken.

•Als school nemen we laagdrempelige initiatieven om de ouderbetrokkenheid bij het schoolleven optimaal te maken. De communicatie verloopt helder en in samenspraak. De directie, het zorgteam en de juffen stellen zich open voor vragen van de ouders. We hebben een vlotte samenwerking met de lagere scholen van het centrum, CLB, Revalidatiecentrum en GON.

 

5. We werken aan onze school als gemeenschap en als organisatie.

•Om tot een goede communicatie te kunnen komen met alle partners is het belangrijk dat op school één voertaal aanwezig is. Als Vlaamse school kiezen we dan ook voor het Standaardnederlands.

•Wij willen respect tonen voor andere culturen en talen. Daarom werken wij ook rond talensensibilisering. Talensensibilisering kan zorgen voor een positief klimaat in de klas waardoor elke kleuter zich gewaardeerd voelt en hierdoor maximaal openstaat voor het onderwijsaanbod.

•Wij vinden het heel belangrijk om te kunnen samenwerken met ouders, CLB, revalidatie, omgevingsinitiatieven zoals kerkgemeenschap, bibliotheek, integratiedienst,…

•Wij besteden heel veel zorg aan professionaliteit en gaan daarom ook regelmatig vernieuwingen aan. Hierdoor krijgt ons onderwijs een steeds vernieuwende, doelgerichte stimulans die ten goede komt aan de kinderen.

 

Het team van “’t Pleintje” van het Gemeenteplein in Asse.