InformatieVrije kleuterschool - Gemeenteplein 28 - 1730 Asse

     

02/452 56 55


directie@vrijekleuterschooltpleintje.be

Informatie

Uurrooster

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

13.05- 15.00

13.05- 15.00


13.05- 15.00

13.05- 15.00

Buitenschoolse opvang

Elke dag vanaf 7u00 ’s morgens, tot 18u15 ’s avonds.

Op woensdagnamiddag in de gebouwen van Spinibo, Boekfos Asse.


Indien u gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang “SPINIBO “moet u zich daar gaan melden bij het einde van dit schooljaar: Boekfos 30 – 1730 Asse

Contactpersoon: Dorien Capens tel. 02/532.03.09 of 0473/57.10.78

e-mail : : spinibo1@asse.be


Eten en drinken op school

Indien uw kleuter op school blijft eten vragen we om boterhammen mee te geven.  Geef uw kleuter echter niet meer boterhammen mee dan hij/zij eet.  Teveel ontmoedigt de kleuters om te eten.  De juf laat zeker weten wanneer uw kleuter nood heeft aan meer boterhammetjes.

Wij opteren ervoor om de kleuters enkel water te laten drinken. Dit is immers de gezondste drank voor hen. U mag dit meegeven in een drinkbus of wij geven het hen op school. Andere dranken worden niet meer toegestaan.

Op woensdag is het fruitdag. Geef je kleuters een stuk fruit mee, geschild en gesneden in een doosje.


Rookverbod op school

In de school is een algemeen rookverbod van kracht.

Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school.

Kledij

Graag naamtekenen aub.


Aanpassen aan de weersomstandigheden. Broeken met broeksriemen en schouderbandjes zijn voor de kleuters te moeilijk bij het toiletbezoek.


Gelieve voor gemakkelijke kledij te zorgen.


Jassen voorzien van een grote lus, zo kunnen de kleuters zelf hun jas ophangen. De jongste kleuters hebben best een reservebroekje en kousjes (genaamtekend) in de boekentas of rugzak voor het geval er zich een ongelukje voordoet in het klasje.


Wij verwachten dat je kleuter zindelijk is wanneer hij/zij naar school komt. “Pampers horen niet thuis in de kleuterschool”.


Wanneer uw kleuter iets van kledij verloren heeft, wil dit aub aan de leidster of toezichtster melden, wij doen dan het nodige.


Heeft uw kleuter iets mee dat niet van hem is, geef dit dan de dag nadien terug mee.

Reclame en sponsorbeleid

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen.

Indien de school binnen de schoolmuren reclame en sponsoring toelaat, zullen deze voldoen aan een aantal algemene principes, getoetst door de commissie “zorgvuldig bestuur”.

D.w.z. dat reclame en sponsoring door derden verenigbaar moeten zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken v/d school en dat zij de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet in het gedrang brengen.

Hierover maakt de school afspraken met de inspraakorganen.

Vragen en/of problemen

We staan steeds klaar om naar de vragen van de kinderen en de ouders te luisteren en daadwerkelijk te helpen. Neem daartoe contact op met de leerkracht of de directie.

 

Voor ons bisdom:

 

    Bisdom Mechelen-Brussel

 

    Vicariaat voor Onderwijs

 

    Beroepscommissie Basisonderwijs

 

    F. de Merodestraat 18

 

    2800 Mechelen

Oudercomité

Wilt U aansluiten bij ons oudercomité ?, Dat kan!

Het oudercomitég is een groep ouders en sympathisanten van de school die zich inzetten voor onze school. Samen met het personeel organiseren ze activiteiten om geld te verzamelen zodat onze school materiaal kan kopen, verfraaiingswerken kan doen, enz. ..... daar de toelagen van het departement onderwijs ontoereikend zijn.

U wordt zeker uitgenodigd voor de vergaderingen. Komt U voor de eerste keer, informeer bij de bestuursleden of leidsters of loop gewoon even langs. U zal zien dat het de moeite waard is (namen en adressen van bestuursleden in bijlage).

Watergewenning en bewegingsopvoeding

De kleuters van de tweede en de derde kleuterklas gaan naar het zwembad. Gemakkelijke kledij aub (jogging en géén veters). Deze zwempartij gaat door op dinsdag- of woensdagvoormiddag.


De kleuters brengen dan een badpak of zwembroek, en 2 handdoeken mee, alles genaamtekend natuurlijk. De oranje badmutsen zijn op school aanwezig. Indien U dit wenst kan U die ook aankopen aan € 2. Gelieve dit te melden aan juf Martine.


De kleuters hebben regelmatig bewegingsopvoeding in de sportklas, daarom brengen zij een paar turnpantoffels zonder veters mee in een stoffen zakje.


Naam niet vergeten op het zakje en de pantoffels aub.

Hip, hip hoera een kleuter is jarig

De verjaardag van elke kleuter wordt in de klas gevierd. Er wordt gezongen, gedanst, getekend, een kroon gemaakt en de jarige wordt die dag in de bloemetjes gezet. Spreek vooraf met de leidster af wanneer uw kleuter kan gevierd worden.


Enkel taart, cake, fruit en droge koekjes zijn welkom! Géén snoep!

Pakjes worden niet aanvaard, ze worden U terugbezorgd. Mogen we U vragen géén uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes via de kleuters mee of in school af te geven.

Wat een kleuter zeker moet meebrengen

Nieuwe kleuters dragen de eerste dagen best een naamkaartje, de leidsters kunnen hen dan persoonlijk aanspreken.


Graag ook een paar foto’s van het gezin.

Contact tussen ouders en school

Jaarlijks worden er voor alle klassen een oudercontact voorzien. Eenmaal per jaar is er een info-avond en een open-deurdag voorzien.


De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de schoolraad en vriendenkring-ouderraad. U kan altijd met vragen terecht bij de juffen voor of na de schooluren of via het heen- en weer-schriftje.


Deze contacten zullen steeds in het Nederlands verlopen. Indien U de Nederlandse taal niet machtig bent vragen wij een tolk mee te brengen.

Op onze website komen er regelmatig foto’s van onze kleuters voor, als u vindt dat uw kleuter niet op de website mag getoond worden moet u ons dat schriftelijk melden ,dan kunnen we hier rekening mee houden.